รายการรับโอนแสตมป์

ที่ รหัสรับโอน บัตรจาก แสตมป์ วันที่รับโอน โน้ต ผู้โอนให้