บัตรสะสมแสตมป์ของ - : ที่ใช้สิทธิ์แล้ว

ที่ รหัสบัตร จาก สถานะ ใช้แสตปม์ สิทธิ์ มูลค่า วันที่ใช้สิทธิ์ หมายเหตุ