รายการรับโอนคะแนน พอยต์

ที่ รหัสรับโอน บัตรจาก คะแนน วันที่รับโอน โน้ต ผู้โอนให้