รายการรับคะแนน Point

ที่ รหัสบัตร รับจาก จำนวน วันที่ได้ อ้างอิง ยอดบิล ผู้ให้คะแนน พอยต์