รายการรับบัตรส่วนลด

ที่ รหัสบัตร รับจาก ส่วนลด วันที่ได้ อ้างอิง ยอดบิล ผู้ทำรายการให้