รายการให้คะแนนกับเมมเบอร์ของ

ที่ รหัสบัตร ชื่อ-นามสกุล จำนวน วันที่ได้ อ้างอิง ยอดบิล ผู้ให้คะแนน