รายการให้บัตรส่วนลด

ที่ รหัสบัตร ชื่อ-นามสกุล ส่วนลด วันที่ได้ อ้างอิง ยอดบิล ผู้ให้บัตร